Lokalrådets medlemmer

Formand

medlem

medlem

medlem

medlem

medlem

medlem

medlem

medlem

suppleant

Søren Knudsen

Annette Møller

Anne Devantier Nielsen

Maj-Britt Juel Nielsen

Mette Brammer

Lise Stavnsbjerg

Anne Planck

Kurt Eriksen

John Kryger

Gert Vestergård

aksak@c.dk

anbimol@hotmail.com

annedevantiern@gmail.com

m.juel@hotmail.com

mettebrammer@hotmail.com

lisest@vnsbjerg.dk

anne.planck@icloud.com

kuerik@mail.dk

krygerjo@gmail.com

gert@fladberg.dk