§ 1 Lokalrådets navn og hjemsted

Stk. 1     Lokalrådets navn er Lokalråd Karrebæksminde

Stk. 2     Lokalråd Karrebæksmindes hjemsted er Næstved Kommune

§2 Lokalrådets formål

Stk. 1     Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser som bindeled mellem Offentlige myndigheder og  borgerne.
Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Stk. 2     Lokalrådet har sit virke i Karrebæk Sogn i Næstved Kommune.

Stk. 3     Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til byrådets beslutninger og i henhold til de af byrådet besluttede principper for borgerinddragelse.

Stk. 4     Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører l lokalrådets geografiske område Karrebæk Sogn. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

 • Lokalplaner og dispensationer fra kommune- og lokalplaner
 • Trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger og kollektiv trafik
 • Miljøspørgsmål
 • Turisme og erhvervsfremme
 • Etablering og drift af idrætsanlæg
 • Etablering af kultur- og fritidsaktiviteter
 • Borgerbetjening og pasningstilbud
 • Skoledistrikter

Stk. 5     Lokalrådet kan optage sager og emner og indstille disse til politisk behandling i Næstved Kommune.

§ 3  Lokalrådets medlemmer

Stk. 1     Lokalrådet består af et ulige antal mellem 7 og 11 medlemmer plus 2 suppleanter og

2 revisorer.
Lokalrådet sammensættes så bredt som muligt med henblik på medlemmernes køn, alder og bopæl mv.
Lokalrådsmandatet er 2-årigt, idet 3-5 medlemmer er på valg i lige år og 4-6 på valg i ulige år.
Medlemmer, suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2     Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal (marts måned). Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdet.

Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Stk. 2     Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3     Borgere, der har bopæl i lokalområdet og er 15 år eller derover, er stemmeberettigede til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidater til lokalrådet på generalforsamlingen.

Stk. 4     Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller blot én fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

Stk. 5     Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Konstitueringen offentliggøres i lokale medier, som minimum dækker lokalområdet, f.eks. hjemmeside eller beboerblad. Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Lokalrådets arbejde

Stk. 1     Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse.
Dagsorden offentliggøres minimum 4 dage før mødets afholdelse. Der føres beslutningsreferat ved møderne. Dagsorden og referat offentliggøres på lokalrådets hjemmeside.

Stk. 2     Lokalrådet er forpligtet til i videst muligt omfang at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i lokalområdet gennem lokale medier som f.eks. hjemmeside, beboerblad eller lignende.

Stk. 3     Kassereren er pligtig til at give en oversigt over lokalrådets økonomi på anmodning fra borgere i lokalområdet. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 4     Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere senest en måned fra modtagelsen af begæringen.

Stk. 5     Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling på skriftlig begæring fra mindst 50 borgere senest en måned fra modtagelsen af begæringen.

Stk. 6     Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal.
Rådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller Formandens stemme dobbelt ved afstemningen.
Hvis blot ét medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

§ 6 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1     Lokalrådet tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 2.500 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 10.000 godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2     Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler lokalrådet.

§ 7  Vedtægtsændringer

Stk. 1     Ændringer i lokalrådets vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

§ 8 Opløsning

Stk. 1     Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen.
Opløsning kan ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

Stk. 2     Vedtages opløsning af lokalrådet, tager den ekstraordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

Vedtaget på den Stiftende Generalforsamling i Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum den 26. april 2010.

Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2011.

Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2017.

14/03/2017 Palle Birk Hansen, dirigent